Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach

Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mokobody.naszgok.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018–09-14

 

Dostępność architektoniczna

 

Lokal: Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach

Skupie 11, znajduje się w budynku współużytkowanym z inną instytucją

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach znajduje się w centrum miejscowości, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na drugim piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście bez windy i podjazdu dla wózków. Za budynkiem znajduje się parking dla samochodów. Przy drzwiach wejściowych nie ma systemu przywoływania dla osób niepełnosprawnych – do czasu jego zainstalowania w celu zapewnienia pomocy można kontaktować się z pracownikiem GOK pełniącym funkcję koordynatora ds. dostępności: Switłana Chojnacka, tel. 25 308 17 29. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach, oferują pomoc w załatwieniu sprawy w GOK osobom z niepełnosprawnościami. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE):  

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, witryna nie posiada możliwości dodania danej funkcji,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, ze względu na wykorzystywanie zmiennych rozszerzeń plików,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, nie wszystkie nagłówki są zgodne z obowiązującymi normami, dotyczy to najstarszych materiałów, nowotworzone nagłówki spełniają normy,
  • strona nie obsługuje w pełni skrótów klawiaturowych, menu rozwijane nie obsługuje skrótów klawiatury,
  • strona nie obsługuje opisu elementów multimedialnych, w witrynie internetowej nie można dodać takiego elementu z przyczyn technicznych,
  • strona nie może być w pełni obsługiwana przez urządzenia mobilne, strona nie posiada takiej funkcjonalności z przyczyn technicznych.

 

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.20 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie        zostało       ostatnio       poddane       przeglądowi       w       dniu:        2021-01-20.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Switłana Chojnacja, e-mail: gokmokobody@gmail,com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 308 17 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bądź elementu aplikacji mobilnej.  Organ odpowiedzialny za postępowanie odwoławcze:  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z/s w Skupiach, Skupie 11, 08 – 124 MOKOBODY www mokobody.naszgok.pl  e-mail gokmokobody@gmail.com  telefon: 25 308 17 29  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny